Rokytnice v Orlických horách
Rokytnice v Orlických horách

Program regenerace městské památkové zóny

Městská památková zóna Rokytnice v Orlických horách (MPZ)

Městská památková zóna v Rokytnici v Orlických horách byla vyhlášená Ministerstvem kultury ČR č. 108/2003 Sb.

V prostoru MPZ se nachází 12 nemovitých kulturních památek zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Hranice MPZ vede kolem kaple sv. Anny, sídliště 1. Máje k tenisovým kurtům, pokračuje dolů kolem dětského hřiště a mateřské školy, přes silnici okolo hotelu Eduard pěší cestou dolů, po silnici ke studánce Pod Farským kopcem a kolem sochy Krista Trpitele. Dále lemuje západní silnici podél koupaliště až k mostu, kde přechází pozemky p. p. č. 966, 131/2 a st. p. č. 105. Přechází ulici J. V. Sládka a pozemky p. p. č. 93, 773/2, lemuje pozemky v ulici U Nádraží p. p. č. 773/2, 109/1, 108/4, přechází ulici k pozemkům p. p. č. 998/1 a 1004/2. Dále pokračuje po jižních hranách p. p. č. 103, 102, 101/1, 100/1, 98, 774/5, 92/1, 91, 90/2, 89, 88 až ke Školní ulici, kde kopíruje hranici hřbitova kostela Nejsvětější Trojice. Přechází ulici 5. května, pokračuje ulicí Horní ke kotelně na sídlišti 1. Máje a končí opět u kaple sv. Anny.

MPZ Rokytnice v O. h.

Hranice je vymezena: Hranice začíná u kaple sv. Anny na západní hraně p. p.  č.819/1, stáčí se  k východu po severní straně p.  p. č. 819/1, lomí se  na jižní  bod západní  hranice tohoto  pozemku, odkud přechází kolmo komunikaci p.  č. 1013/1 a směřuje po  její východní hranici k jihu.  Pokračuje po severovýchodní hranici  p. p.  č. 1011/2 na jihovýchod,  lomí se  k severovýchodu  po západní  hraně p.  p. č. 256, 258/13, 258/14, 258/19,  258/2. Překračuje severní cíp tohoto pozemku a lomí se k jihovýchodu po  jeho severovýchodní straně.

Stáčí se k severu po ose komunikace p. č. 261/3 a  pokračuje po severní  straně ulice  p. p.  č. 956/1.  Přechází komunikaci p. č.953/10 a sleduje ze severu p. p. č. 231/2, 233/1 a 234/1. Stáčí se k jihu po ose komunikací p. č.  958, 960, po západní hranici p. p.č. 965/1 a dále v ose komunikace p. č. 965/1, u mostu přes řeku se lomí k  západu a z  jihu lemuje p.  p. č. 966,  131/2 a st.  p. č.105.  Přechází komunikaci p. č.  952/1 a dále pokračuje po jižní straně st. p. č. 93, p. p. č. 773/2, lomí se k severu po západních stranách p. p.  č. 773/2, 109/1, 108/4, přechází  kolmo přes ulici p. p.  č. 998/1 a  1004/2 na jihozápadní  roh p. p. č. 309. Tento pozemek obchází z jihu a západu  a pokračuje po jižních hranách p.p. č. 103,  102, 101/1, 100/1, 98, 774/5, 92/1,  91, 90/2, 89, 88. Dále hranice přechází kolmo přes komunikaci p. p. č. 953/8 a lomí se k jihu po západní hraně p. p. č. 774/18 a po jižní hraně tohoto pozemku směřuje  k  východnímu  bodu   st.  p.  č.  53.  Lomí se k jihozápadu po vnější hraně st. p. č. 53 a  54, lomí se k západu a k severu podél hřbitova  p. p. č. 73. U ulice p. p. č. 953/7 se lomí k západu, opět se lomí k severu po západní straně ulice p. p. č. 952/3, přechází k západní straně p. p. č. 818/,  818/2, 818/1 a pokračuje po ní k výchozímu bodu na p. p. č. 819/1.

 

Program regenerace MPZ v Rokytnici v Orlických horách

V roce 1992 bylo vydáno usnesení vlády ČR č. 209 k Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Program je projevem vůle vlády ČR napomoci záchraně a rozvoji nejcennějších částí našich historických měst vytvořením organizačních, informačních i ekonomických podmínek k jejich komplexní regeneraci. Smyslem této regenerace je nejen rehabilitace kulturních hodnot a ozdravění životního prostředí měst, ale také vytvoření atraktivních ohnisek rozvoje podnikatelských aktivit. Cílem programu je aktivizovat města k jejich regeneraci a všestranně jim napomáhat při přípravě, zpracování a realizaci městských programů regenerace.

 

Město Rokytnice v Orlických horách má plné právo zpracovávat vlastní městský program regenerace a jeho aktualizace.

Z tohoto programu mohou vlastníci nemovitých kulturních památek příp. movitých kulturních památek získat dotaci na obnovu památek:

 • stojících na území MPZ Rokytnice v Orlických horách
 • pevně spojených se stavbou a nacházející se na území MPZ
 • stojících při vnějším obvodu území MPZ nebo MPR, pokud je obnova této kulturní památky zároveň akcí schváleného MPZ pro příslušný rok
 • nebo stojící mimo území MPZ Rokytnice, ale tvoří významnou součást obrazu historického města

Finanční příspěvky v Programu lez využít na obnovu kulturních památek ve vlastnictví měst, církví, jiných právnických a fyzických osob. Příspěvky v rámci státní podpory Programu se poskytují za účelem záchrany, zachování a zhodnocení památkových hodnot a na podporu oprav objektů, kde dochází k využití pro kulturně výchovnou nebo jinou veřejně prospěšnou činnost a kde bude provoz a údržba zajišťována právnickou, popř. fyzickou osobou neziskového typu. Zvláštní pozornost zasluhují akce na obnovu kulturních památek – staveb, kde se předpokládá nebo již existuje sloučení neziskové a ziskové činnosti pod jednou soukromoprávní správou s cílem zajištění neziskové činnosti pod jednou soukromoprávní správou s cílem zajištění neziskové činnosti a pravidelné údržby kulturní památky dosaženého zisku. Příspěvky poskytované v Programu jsou přísně účelové, mohou být použity jen na úhradu prací zabezpečujících uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky, nikoli na modernizace a jiné úpravy prováděné v zájmu jejího vlastníka, ani na práce investiční povahy.

Při výběru objektů a stanovení výše příspěvků se sleduje zásada finanční účasti a zodpovědnosti všech zúčastněných: vlastníka nebo uživatele, města a státu, popř. kraje. Přitom se sleduje vynaložení všech finančních příspěvků poskytnutých z veřejných zdrojů na jednotlivé akce během kalendářního roku. Příspěvek z Programu nesmí být poskytnut na tutéž akci obnovy kulturní památky, na kterou je poskytován účelový příspěvek v rámci ostatních programů MK na úseku státní památkové péče.

 

Závazné finanční podíly

Financování obnovy kulturní památky je v rámci tohoto programu více-zdrojové: skládá se z podílu vlastníka, státního podílu a podílu města. Zásada přiměřené finanční účasti na obnově kulturní památky se odvozuje z ceny stavebních, popř. restaurátorských a jiných prací této obnovy sjednané se zhotovitelem díla na příslušný rok a doložené smlouvou o dílo, přičemž výběr zhotovitele díla musí být proveden v souladu s obecně závaznými předpisy v oblasti zadávání veřejných zakázek. Závazné finanční podíly dotčených subjektů na akci obnovy kulturní památky se stanoví takto:

 

                                Zdroje

města, kraje

FO, PO, církve

Prostředky vlastníka nebo uživatele, případně jiné neveřejné zdroje

min. 50 %

min. 40 %

Rozpočet města

0

min. 10 %

Prostředky z Programu regenerace

max. 50 %

max. 50 %

 

Aktualizace programu

Město od konce léta do podzimu realizuje tzv. průzkum zájmů mezi vlastníky kulturních památek o dataci na obnovu KP v následujícím kalendářním roce. Vlastníci nemovitých kulturních památek mohou projevit zájem o zapojení do Programu vyplněním dotazníku. (viz PŘÍLOHA Č. 1)

Z údajů získaných z dotazníků pak vychází zpracování aktualizace Programu (podzim předcházejícího roku) pro konkrétní rok a určení předpokládané výše požadovaných finančních prostředků. Zhodnocení požadavků a potřeb na obnovu kulturních památek vychází ze stanovených kritérií, jimiž jsou např. způsoby obnovy, restaurování, záchrana poškozených objektů, statika objektů, stav fasád a zachování původních prvků. Program schvaluje zastupitelstvo města.

Vše je zpracováváno v souladu se Zásadami Ministerstva kultury ČR pro užití a alokaci státní finanční podpory (vyhlášenými ministrem kultury pod č. j. 4.193/2003), Opatřením č. j. 2033/2003 ze dne 28. 1. 2004 a Opatřením č. j. 4.636/2004 ze dne 15. 3. 2004.

Na jaře daného roku, kdy bude obnova realizována, podávají vlastníci aktualizovanou žádost formou tzv. souhrnných přehledů (viz PŘÍLOHA Č. 2), které jsou odeslány Ministerstvu kultury ČR spolu se žádostí o poskytnutí dotace.

 

Nutné doklady k předložené žádosti:

 • Aktuální výpis z katastru nemovitostí (ne starší 6 měsíců) – doklad osvědčující vlastnické právo ke kulturní památce
 • Pokud nejste vlastníkem nebo jediným vlastníkem nemovitosti, plnou moc od vlastníka nebo spoluvlastníka, že můžete vykonávat veškeré úkony spojené s obnovou dané kulturní památky
 • Závazné stanovisko orgánu státní památkové péče (upozorňujeme na včasné podání žádosti o vydání závazného stanoviska)
 • Doklad o výběru zhotovitele díla v souladu se zák. č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (nejde-li o práce prováděné svépomocí)
 • Smlouva o dílo (zde je třeba výslovně uvést, že bude provedeno v daném roce)
 • Prohlášení o tom, zda je žadatel (tedy vlastník kulturní památky) plátce DPH
 • Fotodokumentace současného stavu památky nebo jejích částí podle rozsahu prací, ke kterým se váže žádost o dataci
 • Stavební povolení, ohlášení
 • položkový rozpočet na obnovu té části kulturní památky, na kterou se žádá o dotaci
 • Doložení výnosu z kulturní památky z předchozí rok
 • Prohlášení, že na objektu neváznou závazky ve smyslu vyrovnání konkurzní podstaty
 • Prohlášení vlastníka o minimálním finančním podílu na Programu (u fyzických a právnických osob je to min. 40%)
 • Podrobný rozpis prací, jichž se žádost týká (neinvestičního charakteru; u akcí většího rozsahu, tj. s celkovými ročními náklady nad 1 mil Kč, je třeba doložit propočet od projektanta nebo stavební firmy)
 • Eventuální další doklady např. kopie licence restaurátora v případě restaurátorských prací.

 

Z uvedených skutečností vyplývá, že má-li vlastník zájem zapojit se do Programu, měl by počítat s včasnou přípravou, tj. včasnou přípravou projektu a rozpočtu prací, s podáním žádosti o vydání závazného stanoviska, ohlášením prací stavebnímu úřadu, příp. získáním stavebního povolení…

Souhrnné přehledy jsou předloženy k podpisu vlastníkům objektů a doplněny údaji o jednotlivých akcí obnovy, které předloží vlastníci městu. Formuláře souhrnných přehledů budou s doklady potvrzeny určenými institucemi státní správy a státní památkové péče, zástupcem místní pracovní skupiny pro regeneraci a Národním památkovým ústavem.

Vždy počátkem roku, pro který je aktualizace Programu připravována, obdrží město informaci od Ministerstva kultury ČR o celkové výši státní dotace na daný rok. Poté je připraven návrh rozdělení finančních prostředků z Programu mezi akce, které byly do Programu za město Rokytnici v Orlických horách zařazeny, a určena výše podílu města na příspěvku. Město uzavře smlouvu s vlastníky KP, kterým byla rozhodnutím ministerstva kultury dotace přidělena.

Při obnově kulturní památky je povinen vlastník kulturní památky informovat pracovníky oddělení památkové péče městského úřadu o prováděných pracích a případně svolat kontrolní den na stavbu.

Po dokončení obnovy dané památky bude vlastníkovi poskytnut finanční příspěvek. K vyúčtování finančního příspěvku musí vlastník předložit doklady, které budou obsahovat kopie faktur (od souhlasených příjemcem), vystavených zhotovitelem díla, včetně rozpisu fakturovaných prací. Fakturované práce musí odpovídat účelu příspěvku. Faktury musí být vystaveny na příjemce příspěvku. Příjemce je dále povinen k proplacení podílu poskytovatele doložit doklady o zaplacení vlastního povinného podílu. Všechny předkládané faktury – daňové doklady – musí splňovat předepsané náležitosti v souladu s platnými předpisy, jinak nebudou akceptovány. Proplácení finančních příspěvků bude prováděno výhradně prostřednictvím peněžního ústavu. Vyúčtování příspěvku musí být provedeno do konce daného kalendářního roku.

Obnova památky musí být provedena v daném kalendářním roce, pro který byla zařazena do Programu, a musí být realizována v souladu se závazným stanoviskem orgánu statní památkové péče.

 

Harmonogram programu:

 1. Odevzdání dotazníku Průzkumu zájmů o plánovaných opravách kulturní památky (podzim předchozího roku)
 2. Na jaře daného roku aktualizace žádostí do Souhrnných přehledů
 3. Do konce roku je vlastník KP povinen předložit vyúčtování o realizaci akce obnovy KP.

 

Přílohy ke stažení:

Metodický pokyn k Programu regenerace MPZ a MPR

Úplné znění zásad MK Programu regenerace MPR a MPZ

Opatření, jímž se mění Zásady Programu regenerace 

 

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Aktuální počasí

dnes, neděle 21. 7. 2024
jasno 27 °C 15 °C
pondělí 22. 7. déšť 22/17 °C
úterý 23. 7. déšť 23/15 °C
středa 24. 7. slabý déšť 21/12 °C

GObec

GObec