Rokytnice v Orlických horách
Rokytnice v Orlických horách

Organizace sběru odpadů v Rokytnici v Orlických horách

 

Podle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. je odpad každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č.1 zákona o odpadech. Ke zbavování se odpadu dochází vždy, kdy osoba předá movitou věc k využití (např. recyklaci) nebo odstranění (např. skládkování) nebo předá – li ji osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů.

Fyzické osoby jsou povinny odkládat komunální odpad na místech k tomu určených do sběrných nádob a ode dne, kdy tak obec stanoví obecně závaznou vyhláškou , komunální odpad odděleně shromažďovat třídit a předávat k využití a odstranění podle systému stanoveného obcí, pokud odpad samy nevyužijí v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb..

Pro účely nakládání s komunálním odpadem a vybírání místního poplatku za svoz odpadu vydalo Město Rokytnice v Orlických horách dvě Obecně závazné vyhlášky:

- Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

- Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Rokytnice v Orlických horách

Obecně závazné vyhlášky jsou přístupné na internetových stránkách města www.rokytnice.cz pod odkazem Městský úřad – právní předpisy města.

 

Bližší informace ohledně místního poplatku podává paní Rykrová Marcela, MěÚ Rokytnice v O.h.- finanční odbor.

Informace týkající se uložení a likvidace odpadu podává paní Jana Gärtnerová, MěÚ Rokytnice v O.h. – odbor výstavby a životního prostředí.

Pro Město Rokytnice v Orlických horách zajišťuje v současné době řádnou likvidaci odpadů  svozová firma  EKOLA České Libchavy s.r.o. Vývoz probíhá z  odpadových nádob o objemu 110, 120, 240, 1100 lt a PE pytlů na základě smluvního vztahu uzavřeného mezi oběma subjekty dne 23. 9. 2015. Pro rok 2016 byla dohodnuta četnost svozu směsného komunálního odpadu 52 x za rok tzn. každé úterý. Tato společnost také zajišťuje na území Města Rokytnice v Orlických horách odběr a likvidaci dále recyklovatelného odpadu a 2 x ročně zajišťuje svoz nebezpečného a objemného odpadu pro chalupáře a občany trvale žijící v katastrálních územích Nebeská Rybná a Panské Pole.  Tato společnost provozuje Sběrný dvůr v Rokytnici v Orlických horách, kde je také zajištěn výkup surovin (železo, papír) a dále i odběr nebezpečných složek komunálního odpadu a separovaného odpadu. Dále je možné na Sběrném dvoře uložit komunální a objemný odpad do 100kg (např. nábytek, koberce apod.) za kalendářní měsíc bezplatně. Uložení většího množství objemného odpadu, převyšující hmotnost 100 kg/měsíc se platí samostatně, protože jeho cena není kalkulována do místního poplatku. V tomto případě je cena za uložení odpadu na Sběrný dvůr nad limit 100 kg 3,50 Kč s DPH. Na Sběrném dvoře je možné odložit bezplatně  bez ohledu na hmotnost textil. V případech, kdy si občan provádí např. svépomocí stavební úpravy na své nemovitosti nebo její větší úklid,  je jeho povinností si zajistit řádnou likvidaci odpadu, to znamená, že musí kontaktovat osobu oprávněnou nákládat s odpadem, u které si objedná přistavení velkoobjemového kontejneru. Tuto službu je schopna zajistit  společnost Ekola České Libchavy s.r.o. na tel. 465 461 500. Firma může požadovat dopředu i úhradu zálohy za poskytnutou službu. K uložení směsného komunálního odpadu mohou sběrný dvůr využít fyzické osoby vlastnící nemovitost nebo mající bydliště mimo svozový plán v Nebeské Rybné, na Panském Poli a částích Města Rokytnice v O.h.ležících mimo svozovou trasu a fyzické osoby vlastnící nemovitost nebo mající bydliště mimo svozový plán v obci Říčky v O.h. a Bartošovice v O.h.

Ukládání jakéhokoliv odpadu mimo místa k tomu určená (např. vedle kontejnerů, před vrata Sběrného dvora) je zakázáno a může být trestáno pokutou až 50.000,-Kč !!!

Svoz separovaného odpadu je prováděn 1 x za 2 týdny
Pytlový sběr plastů zapojených domácností 1 x za měsíc. 

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA V ROKYTNICI V O.H.
( hala pod hřbitovem)

ÚT, ČT 13.00 hod – 18.00 hod

SO  8.00 hod -12.00 hod.

V zimním období od 1.11.- 31. 3. pouze SO 8.00 hod. – 12.00 hod

TŘÍDĚNÍ ODPADU

Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. Odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity, případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí a který je v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. a se zvláštními právními předpisy.

Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území města při činnosti fyzických osob,který se třídí na následující složky
Separovaný odpad je odpad získaný odděleným sběrem ( např. plasty, papír, bílé a tmavé sklo, drobné kovové předměty, bioodpad), který je určen k dalšímu využití.

Tento druh odpadu je nutné ukládat do sběrných nádob o objemu 240 l, které jsou barevně odlišeny podle druhu komodity a jsou rozmístěny v tzv. „ hnízdech“ po celém městě.

modrá nádoba – papír

žlutá  nádoba – plasty

zelená nádoba – sklo

hnědá nádoba - bioodpad

černá nádoba - směsný komunální odpad

Nádoby 240 litrů na separovaný odpad 

Nebezpečné složky komunálního odpadu jsou složky získané odděleným sběrem(např. barvy, laky, oleje, lepidla, rozpouštědla, kyseliny, zásady, odmašťovací přípravky, fotochemikálie, pesticidy opotřebené provozní tekutiny z motorových vozidel a veškeré obaly od nich, hadry od oleje, dále výbojky, baterie a akumulátory, ledničky a mrazničky, zařivky a ostatní odpady s obsahem rtuti, zařízení s obsahem chlorfluoruhlovodíků,obrazovky, léky aj.) lze odevzdat:

·léky - odevzdat zpětdo lékárny (lékárna je povinna tyto léky odebrat)

·galvanické články – do označených nádob přímo v obchodech, kde je prodávají

·ostatní nebezpečné složky komunálního odpadu lze uložit ve Sběrném dvoře v Rokytnici v O.h.( pod hřbitovem) nebo u vybraných druhů odpadů ( níže vypsaných) lze uplatnit právo na zpětný odběr, který jsou povinny zajistit právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání, které výrobky vyrábí nebo uvádí na trh v České republice. Takovými vybranými druhy odpadů jsou:

- elektrické akumulátory

- galvanické články a baterie

- výbojky a zářivky

- pneumatiky

- chladničky , mrazící zařízení a jejich kombinace určené pro
  použití v domácnostech

- oleje jiné než surové minerální oleje a surové oleje z živičných nerostů

Objemný odpad je komunální odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nebo hmotnosti nelze uložit do popelnic nebo kontejnerů a který neobsahuje nebezpečné složky ( např. starý nábytek, koberce, linolea, kuchyňské linky, sporáky, pračky, rádia, počítače, videa, vany, dřezy, umývadla aj.) a lze ho odevzdat taktéž v místním sběrném dvoře.

Ukládání jakéhokoliv odpadu mimo místa k tomu určená (např. vedle kontejnerů, před vrata sběrných surovin je zakázáno a může být trestáno pokutou až 50.000,-Kč !!!

Směsný komunální odpad je zbytkový odpad po vytřídění využitelných , nebezpečných a objemných složek odpadu (např. popel, saze, smetí, znečištěné a mastné obaly od potravin, voskový a kopírovací papír,papírové kapesníčky a ručníky, použité pleny a hygienické potřeby, krabice od mléka a džusů,zbytky jídel,celofán, textil, keramika a porcelán, žárovky, vyřazené drobné předměty aj.). Tento odpad lze ukládat do vlastních nádob 110 litrů mimo zbytků jídel, které si musí každý zajistit např. zkrmením hospodářským zvířectvem. Taktéž další biologický odpad (tráva ze sekaček, listí) si každý zajišťuje sám vhodným kompostováním. Větve je možné po dohodě se spol. CENTEP s.r.o. tel. 494595392 ukládat na firmou stanovené místo k následnému štěpkování. 

 

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Aktuální počasí

dnes, středa 28. 7. 2021
slabý déšť 23 °C 13 °C
čtvrtek 29. 7. polojasno 24/12 °C
pátek 30. 7. slabý déšť 24/16 °C
sobota 31. 7. slabý déšť 20/14 °C

GObec

GObec