Rokytnice v Orlických horách
Rokytnice v Orlických horách

Místní poplatek za odpady

Po novele zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, se  místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů nově nazývá místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství.

Zastupitelstvo obce vydalo dne 13. 09. 2021 obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Z důvodu stále se zvyšujících nákladů obce na likvidaci odpadů zastupitelstvo obce rozhodlo o zvýšení tohoto poplatku od občanů.

Od 01.01.2022 zaplatíme za odpady 840 Kč.

Povinnost zaplatit poplatek za obecní systém odpadového hospodářství má každá fyzická osoba s trvalým pobytem v obci, dále cizinci, kteří na území obce pobývají déle než 3 měsíce, a také fyzické a nově i právnické osoby, které vlastní na území obce nemovitost (byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci), v níž není nikdo hlášen k pobytu.

Poplatek je splatný jednorázově,  nejpozději do 30. 09. příslušného kalendářního roku.

Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení ve městě a která:

  • je poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště
  • je umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy
  • je umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého
  • je umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení
  • je na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení
  • v příslušném kalendářním roce dovrší nejvýše 1 rok
  • se po dobu celého kalendářního roku zdržuje mimo území města

Úleva se poskytuje osobě, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení ve městě a která

  • dovrší v příslušném kalendářním roce 70 a více let, a to ve výši 50% z celkové sazby poplatku
  • je studentem studujícím v denní či prezenční formě studia, který je v průběhu studia ubytován mimo území města, a to ve výši 50% z celkové sazby poplatku,
  • byla zapojena do systému třídění komunálního odpadu „dům od domu“. Úleva se poskytuje ve výši 8 Kč za každý odevzdaný sběrný pytel. Úlevu lze uplatnit pouze v roce 2022, a to do maximální výše 50 ks odevzdaných pytlů.

V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.

Odkaz na formulář - Oznámení nároku na osvobození/úlevu od místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Platbu lze provést bankovním převodem na účet města č. 1240089379/0800, případně v hotovosti na finančním odboru vždy v úřední dny. Při platbě bankovním převodem je nutné uvést variabilní symbol poplatníka, který se po dobu trvání poplatkové povinnosti nemění. Částku a variabilní symbol umožňující identifikaci Vaší platby Vám sdělí na tel. č. 494 379 022 p. Marcela Rykrová, email: marcela.rykrova@mu.rokytnice.cz.

Úplné znění vyhlášky č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Aktuální počasí

dnes, pátek 30. 9. 2022
zataženo 8 °C 6 °C
sobota 1. 10. slabý déšť 13/4 °C
neděle 2. 10. slabý déšť 11/8 °C
pondělí 3. 10. slabý déšť 13/8 °C

GObec

GObec